Aquí puedes buscar por título, autor e ISBN.

Carrito de compras

Carrito de compras

El fútbol a sol y sombra (Griego)

ÐåñéãñáöÞ : Ç éóôïñßá ôïõ ðïäïóöáßñïõ åßíáé Ýíá èëéâåñü ôáîßäé áðüëáõóçò êáèÞêïíôïò. Óôï âáèìü ðïõ ôï Üèëçìá Ý÷åé âéïìç÷áíïðïéçèåß, Ý÷åé ÷áèåß óéãÜ-óéãÜ ç ïìïñöéÜ ðïõ ãåííéÝôáé áðü ôç ÷áñÜ ðïõ íéþèåé êáíåßò ìïíÜ÷á ãéáôß ðáßæåé. Ó' áõôü ôïí êüóìï ôïõ ôÝëïõò ôïõ áéþíá ìáò ôï åðáããåëìáôéêü ðïäüóöáéñï êáôáäéêÜæåé ïôéäÞðïôå åßíáé Ü÷ñçóôï, êáé åßíáé Ü÷ñçóôï ïôéäÞðïôå äåí áðïöÝñåé êÝñäç.

Ficha técnica
ISBN: 9789603445623
Número de páginas: 325
Peso(grs.):
Editorial: .
Edición:
Alto(cm): 20
Ancho(cm): 13
Encuadernacion: Rústica

Precio:

$U 800

Comprar Agregar al carritoLibros relacionados